معرفی بازیگران سریال فریحا Feriha

معرفی بازیگران سریال فریحا Feriha

عکس زهرا در سریال فریحا

عکس واحده گودروم در نقش زهرا در سریال فریحا

عکس هزل کایا در نقش فریحا

عکس هزل کایا در نقش فریحا در سریال فریحا

عکس متین چکمز در نقش رض در سریال فریحا

عکس متین چکمز در نقش رض در سریال فریحا

چاتای اولسوی در نقش امیر در سریال فریحا

چاتای اولسوی در نقش امیر در سریال فریحا

دنیز آگور در نقش صنم در سریال فریحا

دنیز آگور در نقش صنم در سریال فریحا

سیدا آتش در نقش Hande Gezgin در سریال فریحا

سیدا آتش در نقش Hande Gezgin در سریال فریحا

ملیح سلچوک در نقش مهمت در سریال فریحا

ملیح سلچوک در نقش مهمت در سریال فریحا

صدف شاهین در نقش جانسو در سریال فریحا

صدف شاهین در نقش جانسو در سریال فریحا

یوسف آکگون در نقش کورای در سریال فریحا

یوسف آکگون در نقش کورای در سریال فریحا

ارای اوزبل در نقش اونال در سریال فریحا

ارای اوزبل در نقش اونال در سریال فریحا

نشم اخان در نقش سحر در سریال فریحا

نشم اخان در نقش سحر در سریال فریحا

باریش کلیچ در نقش صدام در سریال فریحا

باریش کلیچ در نقش صدام در سریال فریحا

فیزا چولک در نقش لارا در سریال فریحا

فیزا چولک در نقش لارا در سریال فریحا

گلشاه فرینکلی اوغلو در نقش گانجه در سریال فریحا

گلشاه فرینکلی اوغلو در نقش گانجه در سریال فریحا

آهو سونگور در نقش آیسون در سریال فریحا

آهو سونگور در نقش آیسون در سریال فریحا

کان اولچای در نقش عمر در سریال فریحا

کان اولچای در نقش عمر در سریال فریحا

طوبی ملیس در نقش ملیس در سریال فریحا

طوبی ملیس در نقش ملیس در سریال فریحا

پلین ارسیم در نقش گلسوم در سریال فریحا

پلین ارسیم در نقش گلسوم در سریال فریحا

باریش کلیچ در نقش لوند

باریش کلیچ در نقش لوند در سریال فریحا

یاگمور تانسیورسین در نقش اجه در سریال فریحا

یاگمور تانسیورسین در نقش اجه در سریال فریحا

همچنین:

داستان سریال فریحا

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه