معرفی بازیگران سریال سعید و شورا +عکس بازیگران

معرفی بازیگران سریال سعید و شورا +عکس بازیگران

عکس کیوانچ تاتلیوگ در نقش سعید در سریال سعید و شورا

عکس کیوانچ تاتلیوگ در نقش سعید در سریال سعید و شورا

عکس فرح زینب عبدالله در نقش شورا در سریال سعید و شورا

عکس فرح زینب عبدالله در نقش شورا در سریال سعید و شورا

عکس اوا ددونا در نقش تاتیانا در سریال سعید و شورا

عکس اوا ددونا در نقش تاتیانا در سریال سعید و شورا

اوشن چاکیر در نقش جلیل در سریال سعید و شورا

اوشن چاکیر در نقش جلیل در سریال سعید و شورا

بیرکان سوکولو در نقش بیرکو رد سریال سعید و شورا

بیرکان سوکولو در نقش بیرکو رد سریال سعید و شورا

الچین سانگو در نقش Güzide در سریال سعید و شورا

الچین سانگو در نقش Güzide در سریال سعید و شورا

سدا گون در نقش والنتینا در سریال سعید و شورا

سدا گون در نقش والنتینا در سریال سعید و شورا

سردار گوخان در نقش میرزا در سریال سعید و شورا

سردار گوخان در نقش میرزا در سریال سعید و شورا

عکس اورال اوزر در نقش محمود در سریال سعید و شورا

عکس اورال اوزر در نقش محمود در سریال سعید و شورا

برک ارچر در نقش میشا در سریال سعید و شورا

برک ارچر در نقش میشا در سریال سعید و شورا

دوگو آلپان در نقش ولادمیر در سریال سعید و شورا

دوگو آلپان در نقش ولادمیر در سریال سعید و شورا

سومیرا کوچ در نقش حوا در سریال سعید و شورا

سومیرا کوچ در نقش حوا در سریال سعید و شورا

عکس توگچه کارباکاک در نقش نینا در سریال سعید و شورا

عکس توگچه کارباکاک در نقش نینا در سریال سعید و شورا

اسلی اورکان در نقش بارون در سریال سعید و شورا

اسلی اورکان در نقش بارون در سریال سعید و شورا

دمت اوزدمیر در نقش آلیا در سریال سعید و شورا

دمت اوزدمیر در نقش آلیا در سریال سعید و شورا

ملیسا اسلی پاموک در نقش آیشه در سریال سعید و شورا

ملیسا اسلی پاموک در نقش آیشه در سریال سعید و شورا

تولگا ساواسی در نقش احمد در سریال سعید و شورا

تولگا ساواسی در نقش احمد در سریال سعید و شورا

ساکیده تاشانر در نقش بینناز در سریال سعید و شورا

ساکیده تاشانر در نقش بینناز در سریال سعید و شورا

همچنین:

داستان سریال سعید و شورا

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه